Ecologische effectenstudies

Ecologische effectenstudies

Ecologische effectenstudies geven inzicht in de gevolgen van ruimtelijke ingrepen op flora, fauna en de bijbehorende ecosystemen. Bij ruimtelijke ingrepen, zowel in stedelijk gebied als in het buitengebied, krijgt u te maken met de Wet natuurbescherming 2017. In het kader van deze wet kunnen wij u diverse ecologische effectenstudies aanbieden, bijvoorbeeld voor een Milieu Effect Rapportage (MER).

Quickscan

Een Quickscan vormt het eerste onderzoek naar (potentieel) aanwezige beschermde flora en fauna in het projectgebied. Na aanleiding van het veldbezoek in combinatie met literatuurstudie rapporteren wij met welke risicosoorten u rekening dient te houden bij het uitvoeren van uw project. Bij sterke aanwijzingen op (mogelijke) aanwezige risicosoorten geven wij aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

Natuur-effectenanalyse

Een Natuur-effectenanalyse is het vervolg op de quickscan, indien er beschermde soorten voorkomen in het projectgebied. Hierbij wordt beoordeeld of de geplande ingrepen gevolgen hebben voor deze soorten. Deze gevolgen kunnen van tijdelijke of blijvende aard zijn en kunnen zowel positief als negatief zijn. In het geval van te verwachten negatieve effecten stellen wij een advies samen met compenserende en/of mitigerende maatregelen. Ook kunnen wij voor u een ontheffing op de Wet natuurbescherming aanvragen, bij onvermijdelijke negatieve effecten.

Habitattoets Natura 2000

Heeft u een project in de buurt van een Natura 2000 gebied, dan voeren wij graag een Habitattoets voor u uit. De habitattoets geeft aan onder welke voorwaarden uw project bij beschermd gebied kan worden uitgevoerd. U ontvangt een advies met maatregelen en/of oplossingen, waarmee uw project doorgang kan vinden of het advies om het project aan te passen. Heeft u een ontheffing op de Wet natuurbescherming nodig, dan kunnen wij de aanvraag voor u verzorgen.

ADC-Toets

Een ADC-toets is het vervolg op een Habitattoets Natura 2000, indien er uit de Habitattoets een significant negatief effect mogelijk blijkt. In dat geval heeft u een vergunning nodig voor de uitvoering van het project. Een onderdeel van de vergunningaanvraag is de ADC-toets.  Dit is het onderzoek naar Alternatieven, levert aangetoonde Dwingende redenen voor het openbaar belang van een project en geeft Compenserende maatregelen voor aanvang en bij uitvoering van het project. Graag verzorgen wij de ADC-toets voor u en ontlasten u bij de vergunningaanvraag.

Alle ecologische effectenstudies van Maasarend, Praktisch in ecologie zijn maatwerk, onze uitdaging is het vinden van praktische oplossingen voor uw project.

 

Heeft u een vraag betreffende onze diensten of specialismen?

Stel uw vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!